Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Ετήσια Έκθεση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το έτος 2023

Στις 28 Ιουνίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για το έτος 2023. Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει τα επιτεύγματα του 2023 και την πρόοδο που έγινε σε συγκεκριμένες στρατηγικές προτεραιότητες. Επίσης, παρουσιάζονται τα όργανα λήψης αποφάσεων του SRB, η πρόοδος στον τομέα της ψηφιοποίησης και ποσοτικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τις ένδικες διαφορές που έχουν απασχολήσει την Αρχή. Τέλος, αναλύεται η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ενώ εκτίθεται συνοπτικό οργανόγραμμα και πίνακας με τα μέλη που συγκροτούν την Ολομέλεια.


Ετήσια Έκθεση SRB για το έτος 2023