Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση "MREL Dashboard" της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το δ' τρίμηνο του 2023

Στις 2 Ιουλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε πίνακα σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις για το δ’ τρίμηνο του 2023 (MREL Dashboard Q4 2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μεταξύ άλλων:

· όλες οι τράπεζες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση (BRRD), με την εξαίρεση τριών τραπεζών που ανέφεραν τεχνικές ελλείψεις έως την 1η Ιανουαρίου 2024,

· για 23 τράπεζες έχει εξασφαλιστεί παράταση στην ανωτέρω προθεσμία,

· η διάσωση με ίδια μέσα (bail-in) εμφανίζεται ως η προτιμότερη επιλογή με κριτήριο τα σταθμισμένα βάσει κινδύνου στοιχεία του ενεργητικού (RWAs), ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις, με κριτήριο τον αριθμό των αποφάσεων, έχει επιλεχθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα κάποια από τις στρατηγικές μεταβίβασης (transfer strategies).

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ