Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών για το έτος 2023

Στις 8 Ιουλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών για το έτος 2023 (ΕΒΑ Report on Convergence of Supervisory Practices).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότερες αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν επαρκώς τα εποπτικά ζητήματα υψηλής προτεραιότητας, αν και παρουσιάζονται αποκλίσεις στην ενσωμάτωση θεματικών που σχετίζονται με τον κίνδυνο, όπως το ESG και οι δυνατότητες συγκέντρωσης δεδομένων (data aggregation) στις εποπτικές διαδικασίες.

Επίσης, απαιτείται περισσότερη συνοχή σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις για τον Πυλώνα 2 (Pillar 2 requirements). Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή των κανόνων του Banking Package (CRR3/ CRD6) και η συνακόλουθη αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΒΑ σχετικά με το Πρόγραμμα Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP Guidelines) αναμένεται να ενισχύσουν την εναρμονισμένη ενσωμάτωση των σχετικών κανόνων, διευκολύνοντας τις αρχές να επιτύχουν μεγαλύτερη συνοχή στα εποπτικά αποτελέσματα αναφορικά με τις απαιτήσεις για τον Πυλώνα 2.

Έκθεση της ΕΒΑ