Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

 

Με την υπ' αριθμ. 392/1/31.5.2021 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ τέθηκε σε ισχύ ο νέος αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας και καταργείται η υπ’ αριθμ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 4224/2013, είχε αρχικά θεσπιστεί τον Αύγουστο 2014, με την υπ' αριθμ. 116/1/25.8.2014 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, με έναρξη εφαρμογής την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ακολούθως, στο κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας είχε επέλθει μια σειρά τροποποιήσεων με τις υπ' αριθμ. 148/10/5.10.2015, 129/2/16.2.2015 και 195/1/29.7.2016 Αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ.

Περαιτέρω, στις 18 Ιουλίου 2021 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4818/2021, στο άρθρο 39 του οποίου προβλέπεται η διεξαγωγή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας των Σταδίων 2 και 4 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013.